Polityka prywatności

 

Polityka prywatności i plików cookies

 

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej mamtarget.pl przez Annę Grabalską, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą mamTarget Anna Grabalska, ul.Bydgoska 6, 30-056 Kraków NIP: 6562226072.Jeżeli masz pytania odnoszące się do tej Polityki, prześlij do nas zapytanie e‐mailem na adres kontakt@mamtarget.pl

 

§ 1

Definicje

 

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Anna Grabalska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą mamTarget Anna Grabalska, ul.Bydgoska 6, 30-056 Kraków NIP: 6562226072.
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem mamtarget.pl,
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony.

 

§ 2

Dane osobowe

 

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie takich jak formularz kontaktowyoraz formularze zamówienia kursów.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator.
 3. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu wykonania umowy o przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego zawieranej za pośrednictwem Strony. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć z Administratorem umowę.
 4. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularzy zapisu przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi informacji o kursach. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się na kurs i otrzymać informacje o kursach.
 5. MamTarget może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonych Usług: imiona, nazwisko, płeć, adres poczty elektronicznej, wykształcenie, numer telefonu, numer karty kredytowej lub debetowej, numer rachunku bankowego, adres zamieszkania lub pobytu, adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania, adres komunikatorów internetowych, adres kontaktowy w serwisach społecznościach, adres IP. Ponadto, przechowujemy określone informacje wygenerowane w związku ze świadczeniem usług, takie jak postępy w nauce. W przypadku Użytkowników korzystających z  urządzenia mobilnego przechowujemy również unikalny numer tego urządzenia. Wyżej wymienione informacje są przez nas używane w celu prawidłowej realizacji usług określonych w Regulaminie. Dane osobowe są przetwarzane również po to, aby obliczać opłaty należne z tego tytułu świadczonej usługi. MamTarget nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania osób trzecich, mające związek z treścią lub zakresem danych osobowych Użytkownika oraz za szkody powstałe w ich następstwie dla Użytkownika.
 6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
 8. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 7 powyżej, w tym w szczególności do:
  1. wglądu do swoich danych osobowych,
  2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 9. Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych żadnym osobom trzecim poza następującymi przypadkami:a) w sytuacji, w której udzieliłeś nam zgody na udostępnienie tych danych; może to mieć miejsce przykładowo w związku z korzystaniem z Facebooka lub Google (szczegółowo opisane paragrafie 4 poniżej) lub innych;b) w sytuacji, kiedy jest to konieczne do pobrania od Ciebie opłat z tytułu korzystania z Usług; wówczas udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotowi dokonującemu rozliczeń;c) w sytuacjach, kiedy wymagają tego przepisy prawa. W żadnym przypadku nie odsprzedamy Twoich danych osobowych osobom trzecim ani nie zezwolimy osobom trzecim na dostęp do Twoich danych osobowych, dla realizacji celów tych osób trzecich, bez Twojej zgody.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. Home.pl z siedzibą w Szczecinie przy ul.Zbożowej 4, 70-653 Szczecin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym –Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.KRS 0000431335, NIP 852-21-03-252 w celu przechowywania danych na serwerze, na którym zainstalowana jest Strona.
  2. PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068,
   Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, Dialcom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164,Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513 w celu realizacji płatności za kursy
  3. Zendesk Inc.,GLOBAL HQ – MAP1019 Market St
   San Francisco, CA 94103 w celu przetwarzania danych z komunikatora na stronie.

 

 1. Podmioty, o których mowa w ust. 10 nie uzyskują dostępu do danych Użytkownika, a jedynie przechowują je na serwerach.
 2. W mamTarget dane Użytkowników przechowywane są w bezpieczny sposób, na zabezpieczonym i chronionym sprzęcie.
 3. Dane osobowe Użytknowników będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do świadczenia Usługi w ramach Umowy oraz wykonania zadań określonych w niniejszej Polityce lub przez okres określony przepisami prawa. Kiedy przechowywanie danych Użytknowników nie jest dłużej potrzebne, będą one usunięte lub zanonimizowane w bezpieczny i trwały sposób albo też dostęp do nich zostanie zablokowany w zakresie, w jakim wymagają tego właściwe przepisy o retencji danych osobowych.
 4. W przypadku pojawienia się pytań dotyczących przechowywanych danych, żądania ich sprostowania (aktualizacji), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania danych, przeniesienia swoich danych lub też wycofnia zgody na ich przetwarzanie i tym podobne, należy skontaktować się z Biurem pod adresem e‐mail: kontakt@mamtarget.pl.

 

 

§ 3

Pliki cookies

 

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogąbyćodczytywaneprzez system teleinformatycznyAdministratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. MamTarget umożliwia zbieranie danych o aktywnościach Użytkownika na stronie www.mamtarget.pl, korzystając z usług dostawców w celach reklamowych, w tym z plików cookies Google AdWords oraz Facebook Ads. Administrator wskazuje, że możę wyświetlać dla Użytknowników reklamy w Internecie, wykorzystując istniejące sieci, które ułatwiają tego typu reklamę. Przez wzgląd na prywatność UżytkownikamamTarget nie zbiera żadnych informacji umożliwiających  identyfikację Użytknownika przy korzystaniu z programów Google, Facebook lub jakichkolwiek innych podmiotów.

§ 4

Inne technologie

 

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 1. piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku,
 2. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

 

§ 5

Logiserwera

 

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.