Regulamin

REGULAMIN

 

Sprzedaż kursów językowych za pośrednictwem strony internetowej mamtarget.pl realizuje

Anna Grabalska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą mamTarget Anna Grabalska,

 1. Bydgoska 6, 30-056 Kraków,

NIP: 6562226072.

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@mamtarget.pl lub numerem telefonu 512 713 207

 

 

§ 1

DEFINICJE

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu Cywilnego),
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie mamtarget.pl
 4. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem mamtarget.pl
 5. Sprzedawca – Anna Grabalska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą mamTarget Anna Grabalska, ul. Bydgoska 6, 30-056 Kraków, NIP: 6562226072.
 6. Operator Płatności – PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
 7. Zajęcia składające się na kurs językowy – indywidualna video-rozmowa poprzez aplikacje Skype o długości trwania określonej w ofercie.

 

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia kursów językowych online (przez Skype) przez firmę mamTarget świadczącą usługi nauki języków obcych, zwaną w dalszej części Sprzedawcą.
 2. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż kursów językowych online oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o realizację kursu.
 3. Sprzedawca prowadzi indywidualne kursy językowe (angielski online) w ramach świadczonych przez frmę usług językowych.
 4. Każdy kupujący usługi od firmy mamTarget, zwany dalej Kursantem, ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie nauki w firmie mamTarget jest tożsame z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. W ramach wykupionego przez Kursanta pakietu zajęć składającego się na kurs językowy Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanego lektora w celu realizacji zajęć.
 6. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

 

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowaprzeglądarkainternetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
  1. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
  2. Do skorzystania z oferty darmowych konsultacji jak i odbycia zajęć konieczne jest posiadanie komunikatora Skype i swojego na nim profilu.
  3. Kurs może być zakupiony tylko przez osoby będące Rezydentem Rzeczpospolitej Polskiej i posiadające polskie konto bankowe.
  4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularza dostępnego na Stronie
  5. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

 

 

§ 3

ZAPISY NA KURS

 

 1. W celu zapisania się na kurs należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie Sprzedawcy lub skontaktować się z reprezentantem firmy/Biurem Obsługi Klientakorzystając z podanego na stronie numeru telefonu lub adresu mailowego i ustalić rodzaj wybranego kursu (pakiet mentoringowy czy standard, tematykę kursu oraz ilość spotkań z pakietu (s, m, l, xl).
 2. W celu zakupu kursu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

 

 1. wybrać odpowiedni kurs z oferty dostępnej na Stronie,
 2. kliknąć w przycisk „Kup teraz”,
 3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za kurs jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
 4. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 5. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”,
 6. po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za kurs,
 7. po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie usług w postaci  kursu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu oraz jeśli dotyczy fakturę Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 

 1. Terminy zajęć są ustalane przed rozpoczęciem nauki i są one stałe.
 2. Jednostka lekcyjna – 1 zajęcia/spotkanie z lektoremtrwają 50 minut .
 3. Kupujący wybiera liczbę zajęćrealizowanych w miesiącu:4 spotkania (pakiet S) 8 spotkań (pakiet M) lub w semestrze 12 spotkań (pakiet L ), 24 spotkania (pakiet XL). Zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu w zależności od wybranego pakietu.
 4. Potwierdzeniem zapisania się na kurs jest dokonanie wpłaty za kurs za pośrednictwem strony mamTarget. Wszystkie opłaty za kursy językowe są uiszczane z góry. W pakietach semestralnych istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie równe raty. Pierwsza rata jest płatna przed rozpoczęciem kursu,  drugą ratę należy zapłacić do 50 dni od zapisania się na kurs. W przypadku braku wpłaty drugiej raty do 50 dni kurs zostaje zawieszony do momentu uregulowania należności przez Kursanta.

 

 

§ 4

 REALIZACJA ZAJĘĆ

 

 1. Okres ważności pakietów. Kursy językowe angielski online muszą zostać zrealizowane w określonym terminie. Wszystkie pakiety miesięczne muszą zostać zrealizowane do 31 dni, a pakiety semestralne do 5 miesięcy od momentu rozpoczęcia pierwszych zajęć z pakietu. W przypadku uzasadnionej nieobecności lektora na zajęciach kurs może zostać wydłużony w czasie. Należy w tym celu niezwłocznie skontaktować się z reprezentantem firmy i powiadomić o zaistniałej sytuacji.
 2. Przekładanie zajęć.
 • Kupujący ma prawo przełożyć maksymalnie 2 lekcje w ramach kursu miesięcznego oraz 5 lekcji w ramach kursu semestralnego. W celu zmiany terminu zajęć należy skontaktować się z Biurem telefonicznie, mailowo albo za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej mamtarget.pl. Zajęcia można przełożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym termin zajęć w godzinach pracy Biura. Zajęcia odwołane poprzez bezpośredni kontakt z lektorem lub za pomocą wiadomości na komunikatorze Skype nie będą uznawane. Zajęcia odwołane w dniu zaplanowanego spotkania nie będą uznawane.
 • W przypadku przełożenia zajęć zgodnie z Regulaminem Kupujący zobowiązuje się do ustalenia dodatkowego terminu lekcji z lektorem poza stałym harmonogramem zajęć oraz odrobienia odwołanej lekcji w terminie 7 dni roboczych.
 • Powiadomienie Biura o przełożeniu kolejnych lekcji po wcześniejszym wykorzystaniu możliwości przekładania lekcji w ramach kursu jest bezskuteczne, zatem lekcje te potraktowane będą jako odbyte nawet w przypadku niestawienia się na nich Kupującego.
 1. Zawieszenie zajęć.
 • Kurs językowy może zostać zawieszony jednorazowo bez utraty zajęć w uzasadnionych przypadkach z przyczyn losowych lub urlopu na maksymalnie 10 dni roboczych. Zawieszenie kursu dotyczy zarówno pakietów miesięcznych jak i semestralnych. W przypadku zawieszenia kursu jego czas realizacji ulega wydłużeniu o liczbę dni na jakie kurs został zawieszony.
 • W przypadku braku wznowienia przez Kupującego kursu w przeciągu 1 miesiąca przyjmuje się, że Kupujący zrezygnował z kursu. Jeżeli po okresie zawieszenia kursu uczeń rezygnuje z kursu i jednocześnie posiada wykupione a niewykorzystane zajęcia, firma mamTarget ma prawo do pobrania z puli opłaconych przez Kupującego środków opłaty za rezerwację miejsca w grafiku lektora przez okres zawieszenia w wysokości 50% ceny zaplanowanych podczas okresu zawieszenia zajęć.
 • Rezygnacja z kursu.
  • Kupujący może przerwać naukę po odbyciu wykupionych spotkań bez wcześniejszego wypowiedzenia albo zrezygnować z kursu w dowolnym momencie jego realizacji.
  • Kupujący ma prawo zrezygnować z kursu w trakcie trwania pakietu, jednak z uwagi na cykl planowania zajęć, kursant rezygnując z kursu winien powiadomić Sprzedawcę nie później niż 21 dni przed datą przerwania kursu wysyłając emalia na adres mailowy kontakt@mamtarget.pl
  • Płatność za niewykorzystane zajęcia licząc od daty przerwania kursu, zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. W przypadku transferu międzynarodowego kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty transferu.
  • W przypadku skorzystania przez Kupującego z pakietu semestralnego, w którym kursant otrzymuje niższą cenę zobowiązując się do wykupienia większej ilości godzin, stosuje się te zasady co w pkt. 3.2 z zastrzeżeniem, że dotychczas wykorzystane godziny przeliczane są według cennika w podstawowym pakiecie s.
 • W przypadku gdy zajęcia z jakiegoś powodu się nie odbyły należy ten fakt zgłosić, kontaktując się niezwłocznie z Biurem.
 • Istnieje możliwość stałej zmiany godzin zajęć w czasie trwania kursu. W przypadku prośby o stałą zmianę godzin zajęć taka zmiana musi zostać ustalona z Biurem. W przypadku braku wolnych godzin może nastąpić odmowa zmiany wcześniej ustalonych godzin zajęć.
 • Podczas wszelkiego rodzaju świąt zajęcia można odwoływać bez straty zajęć. Należy podać rodzaj święta i przesłać informację na adres kontakt@mamtarget.pl.
 • Sprzedawca może odwołać zajęcia w danym dniu z powodów technicznych w dowolnym pakiecie. W tak zaistniałej sytuacji zajęcia z danego dnia przechodzą na kolejny termin. W uzasadnionych przypadkach, z wyłączeniem sytuacji losowych, kwestii technicznych niezależnych od Sprzedawcy lub klęski żywiołowej, Kupującemu przysługują dodatkowe zajęcia gratis.
 • W przypadku gdy Kupujący spóźni się na zajęcia lektor jest zobowiązany poczekać 15 minut. Gdy lektor nie może skontaktować się z Kupującym po 15. minucie od momentu planowego rozpoczęcia zajęć, lekcję uznaje się za odbytą. W przypadku gdy lektor spóźni się na zajęcia uczeń zobowiązany jest poczekać 15 minut. Czas spóźnienia będzie doliczony do czasu trwania zajęć.
 1. Sprzedający może, na wniosek Kupującego, wystawić zaświadczenie o realizacji kursu niezależnie od etapu jego realizacji.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że wykorzystane podczas realizacji kursów materiały dydaktyczne jakimi są Karta Celów i Study Hacks stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie wyżej wymienionych materiałów przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

 

§ 5

 REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie wnioski o zwroty i reklamacje należy zgłaszać do Biura telefonicznie (nr podany na stronie www.mamtarget.pl) lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.mamtarget.pl.
  • reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres email Kupującego,
  • dokładny opis reklamacji,
 1. W wypadku problemów technicznych po stronie Kupującego, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć następuje strata zajęć bez możliwości reklamacji.
 2. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Sprzedającego uniemożliwiających odbycie zaplanowanych zajęć, Kupujący ma prawo otrzymać dodatkowe spotkanie odpowiadające ilości nieodbytych z przyczyn technicznych zajęć.
 3. W przypadku nieobecności lektora na wyznaczonym spotkaniu, zajęcia nie przepadają i można je odrobić w w ustalonym z Biurem terminie. Reklamację o nieobecności lektora należy zgłosić w Biurze szkoły za pomocą e-mail lub telefonicznie.
 4. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie kursów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

– zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

– zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

– skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/con-

Sumers/odr. Platforma słyży rozstrzyganiu sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotycząceo zobowiązań umownych wynikających z interntetowej umowy srzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 6

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.
 2. W uzasadnionych przypadkach Kupujący ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania pakietu.
 3. Aktualne informacje o kursach językowych online oferowanych przez Sprzedawcę można znaleźć w cenniku na stronie mamtarget.pl
 4. Dokonanie opłaty za kurs jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień Regulaminu kursów. Aktualny Regulamin kursu jest dostępny na stronie internetowej mamtarget.pl
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEw sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Kupującego. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sprzedającego. Sprzedawca poinformuje Kupującego na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Kupującego nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedająceo, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami  Regulaminu.